Thursday, November 27, 2008

खुला आकाशमा आस्ताउदै गरेको घाम सँग आफ्नो घर जादै गरेको पंक्षि..................


No comments: